Nova convocatòria per a la contractació de personal investigador novell per a l’any 2018 (FI-2018)

AGAURL’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat la convocatòria per a la contractació de personal investigador predoctoral FI-2018.

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents (article 4 de la convocatòria annexada):

 • Complir els requisits d’accés al doctorat (article 6 del RD 99/2011, de 28 de gener).
 • Estar matriculat/da de la tutela acadèmica del doctorat, el curs 2017-2018, en el moment de l’acceptació de l’ajut.
 • No estar en possessió del títol de doctorat.
 • Tenir una nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic de 6,50 (en escala de 0 a 10).
 • Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d’una durada superior a 12 mesos en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els requisits dels directors/es de les persones sol·licitants són: tenir un vincle contractual o estatuari amb la Universitat, ser membre d’un grup SGR 2017 i estar vinculat al projecte de recerca al que es vinculi la tesi doctoral de la persona sol·licitant. Cada director o directora només pot constar com a tal en una sol·licitud.

En relació als expedients acadèmics:

 • Les notes dels expedients acadèmics s’hauran de presentar en l’escala 0-10, d’acord amb el que es disposa en el RD 1125/2003, de 5 de setembre.
 • S’aplicarà la valoració dels màsters sempre que hagi finalitzat i es disposi de la nota mitjana de l’expedient, en el moment de presentar la sol·licitud. La llicenciatura o grau puntuarà un 80% i el màster un 20%. En cas que el màster no hagi finalitzat, només es tindrà en compte la nota de la llicenciatura o grau.
 • Els màsters que donin accés al doctorat, han d’haver-se finalitzat entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2017.

La presentació de les sol·licituds es farà telemàticament a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (OVT). A més, caldrà lliurar dins el mateix termini, a la seu del Rectorat (Claravall, 1-3, 08022 Barcelona), la documentació següent en paper:

 1. Imprès de sol·licitud normalitzat signat pel candidat/a i el director/a.
 2. Annex a la sol·licitud disponible a la web de l’AGAUR
 3. Document que acrediti la referència de concessió del projecte de recerca finançat o del conveni, el període d’execució i la vinculació del director/a en aquest.
 4. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic (grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura) o del justificant de pagament del títol.
 5. Fotocòpia compulsada del certificat oficial dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura en el qual consti la nota mitjana, calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.
 6. Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic dels estudis de màster, amb nota mitjana calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.
 7. Fotocòpia compulsada del títol del màster o justificant de pagament del títol.
 8. En el cas dels expedients acadèmics que no estiguin calculats d’acord amb els criteris establerts al RD 1125/2003, de 5 de setembre, s’haurà d’aportar el document “Declaració de nota mitjana” disponible a la web de l’AGAUR, degudament emplenat.
 9. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha d'estar calculada d'acord amb el procediment per aplicar les equivalències que disposen les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 
 10. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en el cas de persones estrangeres.

Caldrà aportar la traducció jurada de qualsevol documentació oficial que no estigui en català, castellà, anglès, alemany, italià, francès o portuguès.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 16 d’octubre de 2017.

Les persones interessades en aquesta convocatòria es poden posar en contacte amb l’Andrea del Pozo (adelpozo@rectorat.url.edu) o la Sandra Ger (sger@rectorat.url.edu) de l'Oficina de Recerca i Innovació.

Aquesta convocatòria rep el finançament de 

+info: Convocatòria, OVT, Annex Sol·licitud, Declaració de nota mitjana AGAUR, Procediment MECD nota mitjana estudis cursats a l’estranger

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: