Ajuts de recerca per millorar la formació de mestres (ARMIF 2017)

AGAURL’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres (ARMIF 2017).

L’objectiu de la convocatòria és finançar projectes de recerca que aportin evidències sobre canvis estratègics i de millora introduïts en els graus d’Educació Primària i Infantil de les universitats catalanes participants al Programa MIF. Els projectes han d’estar vinculats a canvis estratègics i de millora acordats pels respectius òrgans de govern de les facultats que formen mestres.

Els projectes han de tractar sobre algun dels següents àmbits:

  • Centres formadors i formació en alternança.
  • Enfocament globalitzat del currículum i avaluació  per competències bàsiques.
  • Competència digital docent.
  • Enfocament plurilingüe i acolliment lingüístic.
  • Identitat formació i desenvolupament professional del docent.
  • Competència investigadora i habilitats de recerca dels mestres per a la millora de la pràctica i la innovació docent.
  • Educació inclusiva i sistema inclusiu.
  • Gestió creativa a l’aula i al centre.

Poden sol·licitar aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya que formin part del Programa MIF. Els equips de recerca hauran de tenir un màxim de 20 membres els quals hauran de tenir la composició següent: un mínim de 6 persones investigadores hauran de tenir contracte amb les universitats del Programa MIF i 3 d’aquestes hauran de tenir el grau de doctor/a i impartir docència en les titulacions de magisteri a temps complet; un mínim de 4 persones hauran de ser mestres d’educació infantil o primària en actiu, amb un mínim de 5 anys d’experiència i amb vinculació al sistema educatiu català; i un màxim de 5 persones hauran de ser investigadors de centres de recerca o universitats de fora de Catalunya.

El període d'implementació dels projectes i d'execució de la despesa començarà a comptar a partir de la data de resolució definitiva dels ajuts i acabarà el 31 de desembre de 2020.

L'import global de la convocatòria és de 300.000 euros, i la dotació per projecte és d’un màxim de 25.000 euros.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte el més aviat possible amb la Sra. Idoia Villanueva de l'Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@recturat.url.edu), per tal de planificar el procediment de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el proper 27 de novembre de 2017.

+info: Convocatòria, Bases reguladores de l’ajut, Sol·licitud

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_16.jpg