Resolta la convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca del personal docent i investigador de la URL per a l’any 2017

Universitat Ramon LlullEl passat 12 de juliol de 2017, es va resoldre la convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca del personal docent i investigador de la URL per a l’any 2017.

L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant el document normalitzat que s’ha facilitat a les persones beneficiàries, no més tard del 28 de juliol de 2017. L’escrit anirà adreçat al vicerector de Recerca i Innovació de la URL i haurà d’estar signat per la persona sol·licitant, amb el vistiplau del responsable de recerca o càrrec equivalent del seu Centre o Institució Federada. La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una renúncia tàcita de l’ajut.

Es recorda que, segons estableix l’article dotzè de la convocatòria, els beneficiaris hauran de justificar la realització de les accions subvencionades abans del 12 de gener de 2018, mitjançant la presentació d’una memòria tècnica justificativa i una memòria econòmica de les despeses realitzades, degudament validada per la gerència del centre o institució.

+info: Resolució

 
Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: