Resolta la convocatòria d’Ajuts a la internacionalització de l’activitat dels grups de recerca de la URL 2017

Universitat Ramon LlullEl passat dimarts 18 d’abril, es va resoldre la convocatòria d’ajuts a la internacionalització de l’activitat dels grups de recerca de la URL 2017.

L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant el document normalitzat que s’ha facilitat a les persones beneficiàries, no més tard del 4 de maig de 2017. L’escrit anirà adreçat al vicerector de Recerca i Innovació de la URL i haurà d’estar signat per la persona sol·licitant, amb el vistiplau del responsable de recerca o càrrec equivalent del seu Centre o Institució Federada. La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una renúncia tàcita de l’ajut.

Es recorda que, segons estableix l’article onzè de la convocatòria, els beneficiaris hauran de justificar la realització de les accions subvencionades no més tard del 26 de gener de 2018, mitjançant la presentació d’una memòria tècnica justificativa i una memòria econòmica de les despeses realitzades, degudament validada per la gerència del centre o institució.

Amb el suport de

+info: Resolució

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: