Resolta la convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca ACM 2017

Aristos Campus MundusAvui s’ha fet pública al web de l’Aristos Campus Mundus 2015 la Resolució ACM/R3/2017, de 10 d’abril de 2017, per la qual es resol la tercera convocatòria del Programa de Ayudas a Proyectos de Investigación de Aristos Campus Mundus 2017.

L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant el document normalitzat que s’ha facilitat a les persones beneficiàries, degudament signat per totes elles, i s’haurà de presentar en format electrònic amb justificant de recepció a la Secretaria d’ACM 2015 (convocatorias@aristoscampusmundus.net) no més tard del 10 de maig de 2017. La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una renúncia tàcita de l’ajut.

Es recorda que, segons estableix l’article dotzè de la convocatòria, els beneficiaris hauran de justificar la realització de les accions subvencionades durant els dos mesos posteriors a la finalització del projecte, mitjançant la presentació d’una memòria tècnica justificativa i una memòria econòmica de les despeses realitzades.

+ info: Resolució

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_ACM_8.jpg