Oberta la convocatòria d’Indústria del Coneixement per a l’any 2016 (Llavor i Producte)

AGAURL’AGAUR ha publicat la convocatòria d’Indústria del Coneixement per a l’any 2016 en dues modalitats (Llavor i Producte), per al finançament de projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu o per a l’obtenció de prototipus.

Es contemplen dues modalitats:

Modalitat A. Ajuts per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu

Els projectes finançats s’hauran de trobar a les fases 1 o 2 dins l’escala de maduresa tecnològica (Technology Readiness Level, TRL).

Els equips de recerca participants hauran de ser responsables de la generació del coneixement o la tecnologia que es vol valoritzar. Hauran d’estar formats com a mínim per dues persones:

  • Científic responsable: ha d’estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d’estar vinculat estatutàriament o contractual a la plantilla de la universitat o centre participant, i tenir-hi dedicació completa
  • Científic emprenedor: ha de ser un investigador jove, preferentment del mateix grup de recerca que el científic responsable, i estar en fase predoctoral o postdoctoral.

Els equips de recerca participants només poden presentar una sol·licitud a aquesta modalitat. Queden excloses les persones que hagin participat, com a científic responsable o bé com a científic emprenedor, d'un ajut en el marc de la convocatòria LLAVOR anterior.

Es finançaran projectes de 6 mesos de durada, comptadors a partir de l’endemà de l’acceptació de l’ajut, que presentin un pressupost mínim de 20.000 euros.

Modalitat B. Ajuts destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència de de resultats de la recerca

Els projectes d’aquesta modalitat s’hauran de trobar en la fase de prova de concepte, corresponents a les fases 3 a 7 de l’escala de maduresa tecnològica (Technology Readiness Level, TRL), i hauran de comprendre activitats que permetin l’assoliment d’una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d’altres.

Els equips de recerca participants hauran de ser responsables de la generació i obtenció de prototipus, i la valorització i transferència dels resultats. Hauran d’estar formats com a mínim per dues persones:

  • Científic responsable: ha de ser una persona líder en el seu camp i en l’entorn acadèmic i científic. Ha d’estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d’estar vinculat estatutàriament o contractual a la plantilla de la universitat o centre participant, i tenir-hi dedicació completa
  • Científic emprenedor: ha de ser un investigador jove, preferentment del mateix grup de recerca que el científic responsable. Ha d’estar en fase predoctoral o postdoctoral i estar familiaritzat amb la tecnologia o coneixement que es pretén valoritzar.

Els projectes que es presentin hauran de tenir una durada màxima de 18 mesos comptats a partir de l’endemà de la data d’acceptació de l’ajut.

L’import de cada ajut serà d’un màxim de 100.000 euros.

En ambdues modalitats, seran subvencionables aquelles despeses directament relacionades amb l’execució del projecte que s’hagin compromès en el període d’execució. En particular, es podran finançar despeses de personal, d’adquisició de material fungible, costos de depreciació, arrendament financer o lloguer d’equips, despeses de viatge, de subcontractació de serveis (fins a un màxim del 50% del total del projecte), despeses associades als drets de propietat intel·lectual i despeses de formació de curta durada.

La sol·licitud, preferentment en llengua anglesa, s’haurà de presentar en format electrònic i en format paper al Vicerectorat de Recerca i Innovació de la URL no més tard del 18 de novembre de 2016.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a qualsevol de les dues modalitats d’aquesta convocatòria s’hauran de posar en contacte amb la Laia Ros (lros@rectorat.url.edu) abans del 14 de novembre.

+ info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_0.png