Es constitueix el Comitè d’Ètica de la Recerca de la URL

urlLa Universitat Ramon Llull ha creat el Comitè d’Ètica de la Recerca (CER-URL), que possibilita a tots els centres que ho requereixin accedir a consulta, assessorament i dictamen dels projectes de recerca a implementar.

 

El Comitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat Ramon Llull (CER-URL) és un òrgan col·legiat, independent i de caràcter avaluador i qualificador de projectes de recerca que tinguin implicacions ètiques per la naturalesa dels seus objectius i metodologia emprada, amb especial èmfasi de tots aquells projectes competitius en els que la mateixa convocatòria exigeix el vist-i-plau del Comitè d’Ètica de la Universitat. El CER-URL desenvolupa les seves funcions amb plena transparència i en la seva actuació podrà també prendre en consideració altres normes i documents de referència nacional i/o internacional sobre la matèria.

Són funcions del CER-URL elaborar i aprovar informes, propostes, recomanacions i altres documents, i específicament, les següents:


  • Emetre informes sol·licitats per les diferents institucions federades de la Universitat Ramon Llull (i els centres que aquestes gestionen), o directament pel personal investigador o grups de recerca, relacionats amb projectes de recerca que pel seu contingut o objectius es duguin a terme amb persones, fent ús de dades personals o de mostres biològiques d’origen humà, o utilitzant agents biològics o organismes modificats genèticament, o bé mitjançant experimentació animal.
  • Valorar, a demanda del personal investigador, qualsevol altre projecte de recerca que, malgrat no exigir preceptivament l’informe del CER-URL, pugui afectar directament alguns d’aquests camps: els drets fonamentals de la persona i la seva dimensió bio-psico-social, la justícia social i econòmica, la pau, el medi ambient, i l’adequat tracte als animals.
  • Elaborar informes, a demanda dels òrgans de govern i de les Institucions federades, sobre l’activitat del CER-URL o sobre aspectes ètics rellevants de la recerca que es fa a la Universitat.
  • Qualsevol altra funció que li pugui venir delegada dels òrgans de govern de la Universitat Ramon Llull, en relació a aspectes ètics de la recerca a la Universitat.


Respecte a la seva composició, el CER-URL està integrat pel vicerector/a de Recerca i Innovació i per un representant de cada Institució federada de la Universitat Ramon Llull. Addicionalment, també són membres del CER-URL un representant de la Càtedra Ethos Ramon Llull i un representant de l’alumnat de doctorat de la URL.+ info: Reglament del Comitè d'Ètica de la Recerca de la URL