La CE publica una nova versió de la guia financera del 7èPM

VII PMLa Comissió Europea ha publicat una nova versió de la Guide for Financial Issues relating to FP7 indirect actions.

 

El propòsit d’aquesta guia es ajudar a les entitats participants a entendre i interpretar les normes financeres del Model Grant Agreement (ECGA) que es signa en un projecte europeu de recerca.

 

Les principals modificacions de la nova versió són:

 

  • Art II.2. Incorporació de més detall en la redacció sobre les “garanties voluntàries” del coordinador.
  • Art. II.4.4. Certificate on Financial Statements (CFS): possibilitat de presentar voluntàriament un CFS per imports menors a 375.000€.
  • Art. II.4.4. Es confirma que si la Comissió ha auditat les despeses ocasionades en un projecte d’un beneficiari en un període determinat, la CE pot no aplicar l’obligació de demanar un certificat d’auditoria per aquell període.  
  • Art. II.14.2. Third Parties de la Clàusula especial 10 hauran de presentar un CFS només quan la seva contribució individual arribi als 375.000€ de contribució europea.
  • Art. II.19. No obligatorietat de generar interessos en el pre-financing.
  • Art. II.14. Més detalls sobre la elegibilitat de despeses de les comissions bancàries, flat rate de les dietes, baixes de maternitat/paternitat, despeses de viatge, pagaments de bonificacions, despeses de contractació, etc.
  • Art. II.14. S’ha inclòs un enllaç a un web  amb una llista d’impostos/comissions que són elegibles/no elegibles sota el 7èPM.
  • Art.II.16. Aclariments sobre les activitats que poden realitzar-se sota la categoria de “other costs”, incloent les despeses de gestió.
  • Annex III. Explicacions sobre els esquemes ERA-Net+ i Recerca en benefici de les pimes.

 


+ info: Guide for Financial Issues relating to FP7 indirect actions